ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Назив органа: 

Топличка академија струковних студија

Одсек за медицинске студије Прокупље

Адреса седишта: 

Ћирилa и Методијa бр.1, 18400 Прокупље

Матични број:

ПИБ: 

Адреса за пријем поднесака: 

Ћирилa и Методијa бр.1, 18400 Прокупље 

Адреса за пријем електронских поднесака: 

info@pkmedicinska.edu.rs