Календар уписа студената на основне струковне студије у школској 2024/2025. години

Топличка академија струковних студија, Одсек за медицинске студије студије Прокупље уписује студенате у прву годину основних струковних студија у школској 2024/2025. години

Назив студијског програма Буџет Студенти који плаћају школарину Укупно Износ школарине/дин
Струковна медицинска сестра
66
67
133
80.000,00
Струковни физиотерапеут
20
28
48
80.000,00
 • Пријављивање кандидата од 17. до 28. јуна 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова – СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • Пријављивање кандидата од 17. јуна до 04. јула 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова – СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
 • Пријављивање кандидата електронским путем од 17. до 30. јуна 2024. године у 00,00 часова – СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Мејл адреса: info@pkmedicinska.edu.rs

Приликом пријаве на конкурс, кандидати подносе следећа документа:

 • пријаву на конкурс можете преузети ОВДЕ
 • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (фотокопија);
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (фотокопија);
 • извод из матичне књиге рођених (фотокопија);
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита 5.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9501, 
 • изјаву да кандидат пре школске 2024/2025. године, није био уписиван у прву годину неког студијског програма првог степена високог образовања у статусу студента који се финансира из буџета можете преузети ОВДЕ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на Одсеку за медицинске студије Прокупље, полажу пријемни испит из предмета: Биологија или Хемија
Пријемни испит обухвата питања из предмета Биологије и Хемије

 • Полагање пријемног испита 1. јула 2024. године у 11,00 часова – СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • Полагање пријемног испита 5. јула 2024. године у 11,00 часова – СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
 • Објављивање прелиминарне ранг листе 2. јула 2024. године – СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • Објављивање прелиминарне ранг листе 8. јула 2024. године – СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
 • Објављивање коначне ранг листе 3. јула 2024. године – СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • Објављивање коначне ранг листе 9. јула 2024. године – СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
 • Упис студената који се финансирају из буџета од 4. до 9. јула 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова – СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • Упис студената који се финансирају из буџета од 10. до 11. јула 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова – СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
 • од 10. до 12. јула 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова – СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • 12. јула 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова – СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Кандидат који је стекао право на упис подноси следећа документа:

 • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (оригинал или оверену фотокопију);
 • диплому о положеном завршном (диплому о завршеном средњем образовању), односно матурском испиту (оригинал или оверену фотокопију);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
 • очитану личну карту или фотокопију личне карте;
 • образац индекса (преузима се на шалтерима студентске службе у Одсецима);
 • два обрасца ШВ-20 (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ);
 • пријавни лист за упис студената (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ);
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm;
 • доказ о уплати на име трошкова уписа прве године 2.500,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9501.;
 • доказ о уплати на име накнаде за издавање индекса 1.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9501.;
 • доказ о уплати трошкова за организацију и реализацију каријерног вођења 1.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9501.;
 • доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају 8.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9501.
 • изјава о давању права на прикупљање и обраду података о личности, заштити података за израду и објављивање личних података, фотографија, видео и аудио снимака (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ)